عناوین پایان نامه های دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

*= فارغ التحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

چکیده

1

عباسعلی ابراهیمیان*

علوم پزشکی ایران

تبیین عوامل و ارائه ابزار پیش بینی کننده فوریت های داخلی در محیط های پیش بیمارستانی

   

2

ساناز سهرابی زاده*

علوم پزشکی ایران

تبیین مؤلفه های تحلیل جنسیتی در مدیریت خطر بلایای طبیعی ایران

Gender analysis factors applied in disaster risk reduction in Iran

 

3

جواد بابایی*

 علوم پزشکی تهران  ارزیابی عملکرد مدیریت بیماری های واگیر در بلایای طبیعی    

4

حمیدرضا شعبانی کیا*

       

5

علیرضا حاجیونی*

       

6

زهرا عباسی دولت آبادی*

علوم پزشکی ایران

تدوین مدل مراقبت از گروه های آسیب پذیر در بلایا

   

7

عباس استادتقی زاده*

علوم پزشکی تهران

سنجش تاب آوری جامعه در برابر بلایا در شهر تهران

Assessment of community disaster resilience in Tehran

 

8

احمد سلطانی*

علوم پزشکی تهران

ارائه یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انتخاب محل اردوگاه سرپناه موقت پس از زلزله

Developing a GIS based model for site selection of temporary shelters after earthquakes

 

9

مجید پورشیخیان*

علوم پزشکی ایران

تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و ارائه مدل کاهش آن

An exploration of workplace violence process against emergency medical services staff and providing a prevention model

 

10

جواد باذلی*

علوم پزشکی ایران

ارائه الگوی بومی مدیریت موثر حوادث با مصدومین انبوه ترافیکی‌در ایران

   

11

محمدتقی مقدم نیا*

علوم پزشکی تهران

بررسی تاثیر مخاطرات آب و هوایی و پیامدهای قلبی و عروقی آن در شهر رشت از سال 1384 تا 1393

Survey of metrological hazard effects and cardiovascular consequences in Rasht from 2005 -2015

 

12

مهدی نجفی*

علوم پزشکی تهران

باورهای عمومی درباره رفتارهای حافظ سلامت در بلایا و ارتباط آن با این رفتارها در شهر تهران

   

13

فرین فاطمی*

علوم پزشکی تهران

ارزیابی آسیب پذیری انسانی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری در حوادث شیمیایی

   

14

محمدجواد مرادیان*

علوم پزشکی تهران

ارائه الگوی مکان یابی و برآورد تعداد بیمارستان سیار مورد نیاز در پاسخ به بلایا و فوریت ها

Site selection and number estimation of field hospitals for response to disasters in Iran

 

15

گلرخ عتیقه چیان*

علوم پزشکی ایران

طراحی الگوی پاسخ به بلایای انسان ساخت: نشت نفت به منابع آبی در ایران

   

16

شاندیز مصلحی*

       

17

طاهره یعقوبی*

علوم پزشکی تهران

طراحی سامانه تصمیم گیری تخلیه اضطراری بیمارستان در پاسخ به حوادث و بلایا در کشور

   

18

حامد محمدی*

علوم پزشکی تهران

شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر مراجعات اورژانس ناشی از آلودگی در شهر تهران تا سال 2030

Simulation of climate change impact on emergency medical service's clients due to air pollution in Tehran up to 2030

 

19

فرزانه امین هراتی*

علوم پزشکی یزد

بررسی توزیع طغیانهای بیماریهای منتقله از غذا با برخی پارامترهای اقلیمی در استان یزد طی دوره ی 5 ساله

   

20

مریم رنجبر*

       

21

شکوفه احمدی*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی مدل بازگشت به زندگی در سالمندان پس از زلزله

   

22

سیما فیض اله زاده*

علوم پزشکی یزد

طراحی مدل تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص مراکز درمانی در بلایا

   

23

ایراهیم سلمانی ندوشن*

علوم پزشکی ایران

طراحی الگوی مدیریت داوطلبان در بلایا برای نظام سلامت ایران

   

24

محمدرضا شکوهی*

علوم پزشکی یزد

تبیین و طراحی مدل ایمنی صدمات ناشی از آتش سوزی در ساکنین ساختمانهای مسکونی ایران

   

25

بابک فرزین نیا*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی مدل معرف مراکز پاسخگویی امدادی در حوادث و فوری تها و استخراج راهکارهای اصلاحی در ایران

   

26

لیلا داددوست*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش آسیب‌پذیری اجتماعی سالمندان در بلایای طبیعی

   

27

شهرزاد پاکجویی*

علوم پزشکی ایران

ارایه مدل تحقق نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در هنگام وقوع زلزله

   

28

حسن خدادادی*

علوم پزشکی ایران

ارائه شاخص های مراقبت از سالمندان در زلزله

   

29

ثریا فتح الهی*

علوم پزشکی تهران

برآورد خطر مرگ ناشی از زلزله احتمالی شهر تهران و تاثیر آن بر ساکنین سکونت گاه غیر رسمی فرحزاد ،براساس سناریوهای مختلف

   

30

سید محسن حسینی بروجنی*

 علوم پزشکی تهران  مدل سازی پیش بینی احتمال انتقال زائرین بیمار به مراکز درمانی و تخمین منابع سلامت مورد نیاز در گردهمایی اربعین    

31

محمد حیدری*

علوم پزشکی ایران

ارائه مدل مدیریت مداخله کنندگان غیرحرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای

   

32

وحید قنبری*

علوم پزشکی تهران

تبیین چارچوب اخلاقی تصمیم گیری در تریاژ بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران

   

33

آرزو کرمپوریان*

علوم پزشکی شهید بهشتی

نیازسنجی و تدوین راهنمای آمادگی نظام سلامت در مواجهه با بیماری‌های واگیر و تروما در گردهمایی گسترده اربعین

   

34

حسن قدسی*

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی و آزمون مدل تاب آوری کارکنان کمک های بشردوستانه ایران در بلایا

   

35

ماندانا میرمحمدعلی*

علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبار سنجی بسته آموزشی توانمندسازی ماماها در بلایا

   

36

کیومرث اله بخشی*

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی مدل آمادگی نظام سلامت ایران در برابر پدیده ریزگردها

  چکیده

37

نعمت اله عزیزی*

علوم پزشکی ایران

ارائه مدل مراقبت های بهداشتی اولیه برای پناهندگان افغانستانی در ایران

   

38

علی نصیری*

علوم پزشکی ایران

طراحی مدل بومی زنجیره فرماندهی نظام سلامت در بلایا و فوریت ها در ایران

Designing a context-bound model for chain of command of Iranian health system in emergencies and disasters

 

39

حجت شیخ بردسیری*

علوم پزشکی اصفهان

طراحی واعتبار یابی ابزار جامع ارزشیابی تمرین های حوزه سلامت در حوادث و بلایا

   

40

ناهید آقایی*

علوم پزشکی ایران

ارائه مدل آموزش کاهش خطر بلایای طبیعی در ایران

   

41

آرزو یاری*

علوم پزشکی تهران

بررسی عوامل موثر بر مرگ ناشی از سیل در ایران

   

42

شیوا صالحی*

علوم پزشکی تهران

سنجش سطح و شیوه های سازگاری با پدیده گردو غبار در شهر اهواز

   

43

سیمین تاج شریفی فر*

علوم پزشکی شهید بهشتی

تدوین مدل ارزیابی عملکرد بیمارستان ها در پاسخگویی به رویدادهای بیولوژیک

   

44

علی خدادادی زاده*

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی مدل ملی ارتقاء ایمنی سرنشینان خودرو در مقابل آتش سوزی

   

45

صادق یوسف نژاد*

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی مدل کنترل طغیان بیماریهای منتقله از راه آب و غذا به دنبال وقوع بلایای طبیعی در ایران

   

46

فاطمه نوری*

علوم پزشکی شهید بهشتی

شبیه‌سازی و ارائه مدل ارتقای ایمنی تخلیه اضطراری ایستگاه‌های مترو شهر تهران

Simulation and designing a model for safety promotion in emergency evacuation of subway stations in Tehran

 

47

پریسا مرادی مجد*

علوم پزشکی ایران

ارائه مدل آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی برای بیمارستان های کشور

   

48

معصومه عباس آبادی عرب*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستانهای کشور

   

49

بهار سیفی*

علوم پزشکی ایران

طراحی الگوی مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سواد سلامت بلایا

 Developing an Academic Partnership Model for Disaster Health Literacy by Medical Sciences Universities in Iran  

50

سکینه شریفیان*

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی مدل نظام مراقبت مصدومان حوادث ترافیکی در ایران

   

51

فرزاد گوهردهی*

علوم پزشکی ایران

ارایه الگوی مراقبت در بیماران مبتلا به بیماری های غیر واگیر در بلایا در ایران

   

52

سیداحمد بطحایی*

علوم پزشکی ایران

توسعه مدل ارزیابی وضعیت سلامت در زمان بلایا و فوریت های ایران

   

53

نگار پوروخشوری*

علوم بهزیستی و توانبخشی

تبيين فرآيند رويارويی پرستاران با بلايای طبيعی

   

54

میلاد احمدی مرزاله*

علوم پزشکی شیراز

طراحی و اعتباریابی الگوی آمادگی اورژانسی بیمارستان ها در حوادث پرتویی در ایران

   

55

یوسف اکبری*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی مدل بومی تیم های پاسخ پزشکی در حوادث و بلایا از سطح محلی تا ملی

   

56

حمید صفرپور

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی مدل استقرار دورنمای صفر مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در ایران

   

57

عزت صمدی پور*

علوم پزشکی ایران

طراحی الگوی درک خطر بلایای طبیعی مردم ایران

   

58

خسرو شاکری*

علوم پزشکی ایران

ارایه الگوی نظام تامین خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در ایران

   

59

سعیده بهرامپوری*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی و روان سنجی ابزار سنجش صلاحیت سالمندان برای اخذ/تمدید گواهینامه رانندگی

   

60

مهدی بیرامی جم

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی ابزار بومی ارزیابی آمادگی سیستم اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث و بلایا

   

61

سیدحسین حسینی*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی تاب آوری بیمارستان در حوادث و بلایا

   

62

فاطمه رضایی*

علوم پزشکی اصفهان

طراحی برنامه ی آمادگی جامعه محور بخش سلامت برای مخاطرات زیستی اصفهان

Design a community-based preparedness plan focusing on biological hazards in Isfahan

 

63

سمانه حیدری

علوم پزشکی ایران

تدوین مدل بومی کاهش آسیب در برابر زلزله

   

64

لیلا محمدی نیا

علوم پزشکی تهران

تبیین، طراحی و روانسنجی ابزار تاب آوری کودکان بلایای طبیعی

Defining and designing psychometric tool of children resilience in natural disasters

 

65

مرجان دلخوش

علوم پزشکی تهران

بررسی اثربخشی مدل مشارکت مردان پناهنده افغان در برنامه های بهداشت باروری بر پیامدهای بهداشت جنسی باروری

   

66

محمدحسین بروجنی*

علوم پزشکی تهران

مدل سازی پیش بینی احتمال انتقال زائرین بیمار به مراکز درمانی و تخمین منابع سلامت مورد نیاز در گردهمایی اربعین

   

67

قاسم موسوی

علوم پزشکی تهران

تبیین مدل ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی در بلایای طبیعی ایران

   

68

نرگس روحی

علوم پزشکی ایران

ارائه مدل هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان های غیردولتی ایران در بلایای طبیعی

   

69

روح انگیز نوروزی نیا

علوم پزشکی اصفهان

طراحی و روانسنجی ابزار تاب آوری حرفه ای پرستاران در فوریتها و بلایا

   

70

رضا حبیبی ساروی

علوم پزشکی ایران

ارائه مدل مدیریت بیمار یهای واگیر در بلایا برای ایران

   

71

سید محمدرضا حسینی

علوم پزشکی ایران

ارائه الگوی کاهش فواصل زمانی فوریت های پیش بیمارستانی کشور

   

72

محمدرضا خواجه امینیان*

علوم پزشکی تهران

توسعه سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت توزیع مصدومان حوادث با قربانیان انبوه

   

73

سوگند تورانی

علوم پزشکی ایران

ارائه مدل مدیریت تخلیه و توزیع مصدومین بلایا در ایران

   

74

بابک شیراوند

علوم پزشکی یزد

پیش بینی خطر بروز لیشمانیوز جلدی روستایی در استان یزد با توجه به تغییرات پارامترهای اقلیمی در افق 2030

   

75

میثم صفی کیکله*

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی پروتکل فرایند تصمیم ­گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش بیمارستانی ایران

Designing the Protocol of Decision-making Process for Asthma Attacks in Iranian Emergency Medical System

 چکیده

76

شیوا یوسفیان

علوم پزشکی شهید بهشتی

تدوین مدل، ساخت و روانسنجی ابزار سنجش کارکرد هماهنگی درون­بخشی نظام سلامت ایران در بلایای طبیعی

Developing a Model, Construction and Psychometrics of tools for Assessing of Intra-sectoral Collaboration Function of the Health System in Natural Disasters

 

77

فرشاد فقی سلوک*

علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی و تبیین چارچوب مفهومی شکل گیری رفتارهای ضد اجتماعی نا ایمن در رانندگان وسایل نقلیه موتوری ایران

Designing and Exploring a Conceptual framework of Unsafe Anti-Social Behaviors in Motor Vehicle Drivers in Iran

 

78

مهدیه نژادشفیعی

علوم پزشکی کرمان

اولویت بندی، پیاده سازی و ارزیابی خدمات پرستاری از راه دور در حوادث و بلایا

   

79

حمید جعفری*

علوم پزشکی ایران

آینده پژوهی خطر بلایای فناورزاد در ایران با رویکرد سناریو

   

80

حدیث امیری

علوم پزشکی کرمان

تاثیر دراز مدت زلزله بم بر آسیب های اجتماعی مصرف مواد، ناسازگاری زناشویی و خودکشی

Long term Impact of Bam Earthquake on Social deviance drug use, Marital discord, and Suicide

 

81

مریم حسین نژاد

علوم پزشکی کرمان

تحلیل برنامه های حمایت روانی اجتماعی مرتبط با بلایا در ایران و ارائه راهکار های اصلاحی

Analysis of Psychosocial Support Programs Related to Disasters in Iran and Providing Appropriate Solution

 

82

سیمین مهدی پور

علوم پزشکی کرمان

ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم خشکسالی بر سلامت در استان کرمان

Assessment of the direct and indirect health impacts of drought in Kerman Province

 

83

سیدمبین مرادی

علوم پزشکی کرمان

تحلیل خطر و بررسی وضعیت ایمنی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در ابعاد سازه ای، غیر سازه ای و عملکردی در برابر بلایای طبیعی و انسان ساخت و ارائه راهکار های اصلاحی

Risk Analysis and Safety Assessment of Kerman Educational Hospitals in Structural, Non-Structural and Functional Dimensions for Natural and Man-Made Disasters and Developing Remedies

 

84

فاطمه تیموری

علوم پزشکی ارتش

طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی آمادگی بیمارستان در برابر حوادث شیمیایی

   

85

الهام قازانچایی

علوم پزشکی ایران

ارایه مدل مدیریت بیماری دیابت و بیماری های مزمن تنفسی در بلایا در ایران

   

86

وحید دلشاد

علوم بهزیستی و توانبخشی

مدل یابی عملکرد بیوسنتریک رانندگان اورژانس بر اساس الگوی مدیریت سلامت روانی- زیستی در ایران

Modeling of Bio-Centric Acting for EMS Drivers Base on Psychobiological Health Management in Iran

 

87

جعفر بازیار*

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحی مدل بومی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در ایران

   
 88  سمیه آزرمی  علوم پزشکی ارتش  توسعه راهبرد مدیریت خطر بیمارستانی در بلایا: یک مطالعه اقدام پژوهی در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش    
89 صادق میرکی علوم پزشکی کرمان ارائه الگوی مناسب پاسخ تیم های اورژانس پیش بیمارستانی به حوادث تروریستی در ایران Providing a proper model of response of prehospital emergency teams to terrorist attacks in iran  
90 علی صاحبی علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی مدل پیش بینی زمان تخلیه اضطراری در آتش سوزی بیمارستان     
91 داود پیرانی علوم پزشکی شهید بهشتی تبیین، طراحی و روان سنجی ابزار سنجش آمادگی صنایع پتروشیمی در حوادث و بلایا    
92 سیده سمیه موسوی پور علوم پزشکی شهید بهشتی تبیین،طراحی و روان سنجی ابزار پیش بینی سقوط بیمار در بیمارستان    
93 زهرا اسکندری علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی مدلی برای بهینه‌سازی توسعه پایگاه‌های امداد هوایی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی    
94 پروین شفیعی مقدم علوم پزشکی شهید بهشتی آینده‌نگاری کاهش ریسک پیامدهای سلامتی NATECH ناشی از انتشار مواد شیمیایی سمی    
 95 آزاده فاتح پناه* علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه الگوی تلفیقی دانش بومی و دانش نوین جهت مقابله با پیامدهای خشک‌سالی بر سلامت آب    
96 حسن جمشیدی* علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی الگوی همکاری بین اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در تحویل مصدومان حوادث ترافیکی در شهرستان فسا    
97 اصغر توان* علوم پزشکی یزد طراحی و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی خطر تجمعات انبوه    
98 بایرام نجاتی زرنقی علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی و مداخله مشاوره سلامت معنوی در مردان آسیب‌دیده از بلایای طبیعی در ایران    
99 سعید فلاح* علوم پزشکی تهران ارائه سامانه ارزیابی و پایش تاب آوری بیمارستانهای ایران : مطالعه موردی بیمارستانهای یزد    
100 سهیلا آئینه وند* علوم پزشکی ایران ارائه مدل پاسخ امنیت غذایی در بلایای طبیعی برای ایران    
101 محسن امینی زاده* علوم بهزیستی و توانبخشی طراحی و اعتباریابی ابزار آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک    
102 عارفه موسوی* علوم پزشکی تهران تحلیل برای سیاست گذاری نظام سلامت به منظور استقرار شواهد محور توافقنامه تغییر اقلیم پاریس (حاصل از COP21) در جمهوری اسلامی ایران    
103 الهام قناعت پیشه* علوم بهزیستی و توانبخشی طراحی مدل بومی تاب آوری بیمارستان در حوادث و بلایا    
104 سمانه میرزایی* علوم پزشکی یزد طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تاب‌آوری مدارس در برابر حوادث و بلایا     
 105 سیداکبر حسینی* علوم پزشکی یزد پهنه بندی انواع مخاطرات استان مازندران و همبستگی آن با انتشار بیماریهای ناقل زاد و مشترک بین حیوان و انسان    
106 نصیر امانت* علوم بهزیستی و توانبخشی بررسی توسعه تئوری درک از خطر تغییر اقلیم در شهروندان تهرانی و استخراج راهکارهای اصلاحیی بکارگیری معنویت در کار بالینی کاردرمانی : تدوین راهنمای آموزشی    

کپی با ذکر منبع وبسایت جامع سلامت در حوادث و بلایا مجاز می باشد.

طراحی سایت صنعتی,طراحی کاتالوگ حرفه ای,وب سایت ارزان,تبلیغات در سایت گوگل,طراحی وب سایت حرفه ای,تبلیغات گوگل,ماژول تاریخ جوملا,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی سایت حرفه ای,تبلیغات در صفحه اول گوگل,آموزش طراحی سایت,طراحی اپلیکیشن اندروید,ساعت متحرک جوملا,طراحی سایت فروشگاهی,قیمت طراحی وب سایت,طراحی سایت شخصی,قیمت طراحی سایت حرفه ای,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی اپلیکیشن,نمونه طراحی کاتالوگ,طراحی سایت در 24 ساعت,طراحی سایت ارزان,تبلیغات گوگل,طراحی سایت رایگان,تبلیغ گوگل,ساعت برای جوملا,طراحی سایت ارزان,سایت های آماده,ماژول تاریخ عربی,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,طراحی سایت املاک,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت حرفه ای,بشکه پرکلرواتیلن,قیمت تبلیغات گوگل,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,طراحی سایت خبرگزاری,طراحی سایت فوری,تبلیغات در گوگل,طراحی لوگو,ماژول تاریخ شمسی,ماژول ساعت برای جوملا,طراحی کارت ویزیت,پرکلرواتیلن,طراحی سایت مداحی,طراحی کاتالوگ,طراحی سايت با جوملا,ماژول ساعت جوملا 3,قیمت طراحی سایت,سایت آماده,طراحی اپلیکیشن موبایل,ماژول تاریخ ایرانی,ماژول تاریخ انگلیسی,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,پرکلراتیلن,گوگل ادوردز,طراحی سایت خبری,xvhpd shdj,طراحی سایت 24 ساعته,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,پرکلر اتیلن,آموزش طراحی وب سایت,طراحی سايت با جوملا,آموزش جوملا,