ورود یا ثبت نام
لطفاً منتظر بمانید، درحال پردازش...
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کردن
×

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت همراه با کلید سوالات (11 دوره) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 92-91همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 94-93همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی همراه با کلید سوالات (10 دوره) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 92-91همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک همراه با کلید سوالات (14 دوره) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 91-90همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 1402-1401  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 1403-1402همراه با  کلید سوالات

 
 
750,000ریال

نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی همراه با کلید سوالات (11 سال) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال

نمونه سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت همراه با کلید سوالات (11 سال) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال

نمونه سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون همراه با کلید سوالات (9 سال) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
450,000ریال

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری همراه با کلید سوالات (15 سال- بیش از 40 آزمون) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 88-87همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 89-88همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 90-89همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 91-90همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد پرستاری 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
950,000ریال

نمونه سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست همراه با کلید سوالات (10 سال) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال

نمونه سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی همراه با کلید سوالات (10 سال) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مامایی همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد مامایی همراه با کلید سوالات (15 سال) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 87-86همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 88-87همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 89-88همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 90-89همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 91-90همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد مامایی 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
650,000ریال