واژه شناسي: واژه‌هاي پايه در كاهش خطر بلايا

مقدمه

روند رو به رشد مباحث مديريت خطر بلايا در جامعه‌ی ايران، به‌خصوص پس از زلزله‌ی 1382 بم، بسيار اميدوار كننده است. معادل فارسي واژه‌هاي لاتين مديريت خطر بلايا از مواردي است كه همواره صاحب‌نظران و افراد دست‌اندرکار به آن توجه دارند. علاوه بر آن تعريف هر واژه نيز مورد توجه و نياز مجامع بين‌المللي بوده است.

در پاسخ به اين نياز و ايجاد دركي مشترك از مفاهيم، كتاب Live with risk كه توسط دبيرخانه‌ی استراتژي بين‌المللي كاهش بلايا (ISDR) به انتشار رسيده، بخشي را به واژه‌شناسي اختصاص داده كه براساس نظر جمعي از كارشناسان بين‌المللي تدوين شده است. اين بخش شامل 43 واژه‌ی اصلي در مديريت خطر بلايا به‌همراه تعريف هر واژه می‌باشد. از زمان انتشار اين كتاب تاكنون منابع معتبر علمي و سازمان‌هاي بين‌المللي از آن به‌عنوان مرجع استفاده كرده‌اند. مؤلفين، اين مجموعه را آغاز تلاشي مستمر مي‌دانند كه بايد براساس نياز مجامع بين‌المللي، مباحثات منطقه‌اي و نظريات ملي مورد بازبيني قرار گيرد.

ترجمه‌ی بخش واژه‌شناسي كتاب Live with risk تلاشي در پاسخ به نياز و به‌منظور اطمينان از رعايت اصول نگارشي زبان و ادب فارسي است. اين مجموعه با هماهنگي فرهنگستان علوم پزشكي در جلسه‌ی شماره 134 «گروه محترم واژه‌گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي جمهوري اسلامي ايران» مورخ 14/8/1385 بررسي شد و نسخه‌ی حاضر براساس واژه‌هاي اعلام شده‌ی آن گروه محترم تنظيم گرديده است.

بديهي است برخي از اساتيد و صاحب‌نظران، براي برخي واژه‌ها معادل‌هاي فارسي متفاوتي پيشنهاد نمايند.

خطر قابل قبول

سطحي از خسارت وارده به يك جامعه يا اجتماع است كه با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، فني و محيطيِ حال‌حاضر قابل قبول تلقي مي‌شود.

در واژه‌هاي مهندسي، خطر قابل قبول براي ارزيابي اقدامات ساختاري و غيرساختاري به كار مي‌رود كه خسارات ناشي از يك مخاطره را به سطحي كاهش مي‌دهند كه به مردم و دارايي‌ها آسيب وارد نشود. اين امر براساس برخي «كدها» يا «روش‌هاي پذيرفته شده» انجام مي‌گيرد.

Acceptable risk

The level of loss a society or community considers acceptable given existing social, economic, political, cultural, technical and environmental conditions.

In engineering terms, acceptable risk is also used to assess structural and non-structural measures undertaken to reduce possible damage at a level which does not harm people and property, according to codes or «accepted practice" based, among other issues, on a known probability of hazard.

 

مديريت جامع حوادث و فوريت‌هاي پزشكي

از 4 قسمت اصلي تشكيل شده است: تمام مخاطرات، تمام مراحل، تمام اثرات و تمام صاحبان فرایند. درپاسخ به تمام حوادث و فوريت‌هاي پزشكي تشابهات زيادي وجود دارد كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا برنامه‌ی جامعي براي كليه‌ی مخاطرات محتمل تدوين گردد و رويكرد قالب در برنامه‌ريزي حوادث و فوريت‌هاست.

All Hazard Approach

Comprehensive emergency management consists of four related com­ponents: all hazards, all phases, all impacts, and all stakeholders. There are similarities in how one reacts to all disasters.

 

مخاطره‌ی زيستي

فرایندهايی با منشأ ارگانيك و يا مواردي كه به‌وسيله‌ی ناقلين زيستي منتقل مي‌شوند. مواجهه با ريزجاندارهاي آسيب‌زا، سموم و مواد زيست‌فعال در اين دسته مخاطرات لحاظ مي‌شوند و ممكن است باعث تلفات جاني يا جراحت، خسارت به دارايي‌ها، از هم‌گسيختگي اجتماعي و اقتصادي يا تخريب محيطي گردند. مثال‌هايي از مخاطره‌هاي زيستي: اپيدمي بيماري‌ها، بيماري‌هاي مسري گياهان يا حيوانات، بيماري‌هاي حشرات و هجوم گسترده آفات.

Biological hazard

Processes of organic origin or those conveyed by biological vectors, including exposure to pathogenic micro-organisms, toxins and bioactive substances, which may cause the loss of life or injury, property damage, social and economic disruption or environmental degradation.

Examples of biological hazards: outbreaks of epidemic diseases, plant or animal contagion, insect plagues and extensive infestations.

 

ظرفيت

تركيبي از تمامي نقاط قوت و منابع در دسترس يك جامعه، اجتماع يا سازمان كه بتواند سطح خطر يا اثرهاي يك بلا را كاهش دهد.

ظرفيت مي‌تواند روش‌ها و امكانات فيزيكي، نهادي، اجتماعي يا اقتصادي و هم‌چنين خصوصيات شخصي يا گروهي مهارت يافته، از قبيل رهبري و مديريت، را تداعي كند. ظرفيت مي‌تواند به عنوان قابليت نيز توصيف شود.

Capacity

A combination of all the strengths and resources available within a community, society or organization that can reduce the level of risk, or the effects of a disaster.

Capacity may include physical, institutional, social or economic means as well as skilled personal or collective attributes such as leadership and management. Capacity may also be described as capability.

ظرفيت‌سازي

عبارت از تلاش‌هايي كه براي توسعه‌ی مهارت‌هاي انساني يا زيرساخت‌هاي اجتماعي، در يك جامعه يا سازمان، به‌منظور كاهش سطح خطر مورد نياز مي‌باشد.

ظرفيت‌سازي در مفهومي وسيع‌تر، توسعه‌ی نهادي، مالي، سياسي و ساير منابع مانند فناوري در سطوح مختلف و بخش‌هاي اجتماع را نيز در برمي‌گيرد.

Capacity building

Efforts aimed to develop human skills or societal infrastructures within a community or organization needed to reduce the level of risk.

In extended understanding, capacity building also includes development of institutional, financial, political and other resources, such as technology at different levels and sectors of the society.

 

بلا

ازهم‌گسيختگي عملكرد يك جامعه يا اجتماع كه منجر به آسيب‌هاي گسترده‌ی انساني، مواد، اقتصادي يا محيطي مي‌شود و تطابق با آن فراتر از توانايي جامعه يا اجتماع تحت‌تأثير، با استفاده از منابع موجود است.

بلا تابعي از فرایند خطر است و از تركيب «مخاطره»، «وضعيت آسيب پذيري» و «ظرفيت يا اقدامات ناكافي» كاهش عواقب بالقوه‌ی خطر حاصل مي‌شود.

Disaster

A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources.

A disaster is a function of the risk process. It results from the combination of hazards, conditions of vulnerability and insufficient capacity or measures to reduce the potential negative consequences of risk.

مديريت خطر بلا

عبارت است از فرایند منظم به‌كارگيري تصميمات اجرائي، سازماني، مهارت‌هاي عملكردي و ظرفيت‌ها براي اجراي سياست‌ها، راه‌كارها و ظرفيت تطابق جامعه و اجتماع، به‌منظور كاستن اثرات مخاطره‌هاي طبيعي و بلاياي مرتبط با محيط و فناورزاد. مديريت خطر بلايا تمام اشكال فعاليت‌ها را شامل مي‌شود كه عبارتند از: اقدامات ساختاري و غيرساختاري براي اجتناب (پيشگيري) و يا محدود كردن (كاهش خسارت و آمادگي) اثرات ناگوار مخاطرات.

Disaster risk management

The systematic process of using administrative decisions, organization, operational skills and capacities to implement policies, strategies and coping capacities of the society and communities to lessen the impacts of natural hazards and related environmental and technological disasters. This comprises all forms of activities, including structural and non-structural measures to avoid (prevention) or to limit (mitigation and preparedness) adverse effects of hazards.

 

كاهش خطر بلا (كاهش بلا)

چارچوب مفهومي اجزايي است كه در بستر توسعه‌ی پايدار، مي‌توانند آسيب‌پذيري و خطر بلا را براي اجتناب (پيشگيري) و يا محدود كردن (كاهش خسارت‌ها و آمادگي) اثرات ناگوار مخاطرات كاهش دهند.

چارچوب كاهش خطر بلا شامل زمينه‌هاي عملياتي زير بوده كه در منتشرات سال 2002 ISDR با عنوان «زيستن با خطر: مروري جهاني بر ابتكارات كاهش بلا، صفحه 23» به آنها اشاره شده است:

  • آگاهي از خطر و ارزيابي آن شامل تحليل مخاطره و تحليل آسيب پذيري/ظرفيت
  • توسعه‌ی دانش شامل تحصيل، آموزش، تحقيق و اطلاعات
  • تعهد عمومي و چارچوب‌هاي سازماني شامل اقدامات سازماني، سياسي، قانوني و اجتماعي
  • به‌كار بستن اقدامات شامل مديريت محيط، كاربري زمين و برنامه‌ريزي شهري، محافظت از تسهيلات بحراني، به‌كارگيري علم و فناوري، مشاركت و شبكه‌سازي و ملزومات مالي.
  • سيستم‌هاي هشدار اوليه شامل پيش‌بيني، انتشار هشدار، اقدامات آمادگي و      ظرفيت‌هاي واكنش.

Disaster risk reduction (disaster reduction)

The conceptual framework of elements considered with the possibilities to minimize vulnerabilities and disaster risks throughout a society, to avoid (prevention) or to limit (mitigation and preparedness) the adverse impacts of hazards, within the broad context of sustainable development.

The disaster risk reduction framework is composed of the following fields of action, as described in ISDR's publication 2002 «Living with Risk: a global review of disaster reduction initiatives", Risk awareness and assessment including hazard analysis and vulnerability/capacity analysis; Knowledge development including education, training, research and information; Public commitment and institutional frameworks, including organizational, policy, legislation and community action; Application of measures including environmental management, land-use and urban planning, protection of critical facilities, application of science and technology, partnership and networking, and financial instruments; Early warning systems including forecasting, dissemination of warnings, preparedness measures and reaction capacities.

هشدار اوليه

ارائه‌ی اطلاعات به‌موقع و مؤثر، توسط سازمان‌هاي تعريف شده، كه به افراد در معرض مخاطره امكان اقدام براي پيشگيري يا كاهش خطر و آمادگي براي پاسخ مؤثر را مي‌دهد.

سيستم‌هاي هشدار اوليه شامل زنحيره‌اي از موارد مهم هستند كه عبارتند از: شناخت و ترسيم نقشه‌ی مخاطره، پايش و پيش‌بيني حوادث قريب‌الوقوع، پردازش و انتشار اخطارهاي قابل فهم براي سياست‌گذاران و مردم و به‌كار بستن اقدامات مناسب و به‌موقع در پاسخ به اخطارها.

Early warning

The provision of timely and effective information, through identified institutions, that allows individuals exposed to a hazard to take action to avoid or reduce their risk and prepare for effective response.

Early warning systems include a chain of concerns, namely: understanding and mapping the hazard; monitoring and forecasting impending events; processing and disseminating understandable warnings to political authorities and the population, and undertaking appropriate and timely actions in response to the warnings.

مديريت فوريت

سازماندهي و مديريت منابع و مسئوليت‌ها براي پرداختن به تمام جنبه‌هاي فوريت‌ها، به‌ويژه آمادگي، پاسخ و توانبخشي.

مديريت فوريت‌ها شامل طرح‌ها، ساختارها و تمهيداتي كه فعاليت‌هاي معمول دولت و آژانس‌هاي خصوصي داوطلب را به‌طور جامع و هماهنگ براي پاسخ به طيف تمام نيازهاي فوريت‌ها به‌كار مي‌گيرد. اين اصطلاح به‌عنوان مديريت بلا نيز شناخته مي‌شود.

Emergency management

The organization and management of resources and responsibilities for dealing with all aspects of emergencies, in particularly preparedness, response and rehabilitation.

Emergency management involves plans, structures and arrangements established to engage the normal endeavours of government, voluntary and private agencies in a comprehensive and coordinated way to respond to the whole spectrum of emergency needs. This is also known as disaster management.

مخاطره

رويدادی فيزيكي، پديده يا فعاليت انساني بالقوه خسارت‌زا كه ممكن است سبب تلفات جاني، ايجاد جراحت، خسارت به دارايي، از هم‌گسيختگي اجتماعي و اقتصادي يا تخريب محيط زيست شود.

مخاطرات مي‌توانند شامل شرايط نهفته‌اي باشند كه منجر به خطرات آتي شده و از منشأهاي مختلفي پديد آيند: طبيعي (با منشأ زميني، آب و هوايي و زيستي) يا فرایندهاي ايجاد شده توسط انسان (تخريب زيست محيطي و مخاطره‌هاي فناوري‌زاد). هر مخاطره از نظر منشأ و تأثيرات مي‌تواند منفرد، متوالي و يا مركب باشد. هر مخاطره با توجه به مكان، شدت، فراواني و احتمال آن مشخص مي‌شود.

Hazard

A potentially damaging physical event, phenomenon or human activity that may cause the loss of life or injury, property damage, social and economic disruption or environmental degradation.

Hazards can include latent conditions that may represent future threats and can have different origins: natural (geological, hydrometeorological and biological) or induced by human processes (environmental degradation and technological hazards). Hazards can be single, sequential or combined in their origin and effects. Each hazard is characterized by its location, intensity, frequency and probability.

تحليل مخاطره

عبارت است از شناسايي، مطالعه و پايش هرگونه مخاطره به‌منظور تعيين پتانسيل، منشأ، خصوصيات و رفتار آن.

Hazard analysis

Identification, studies and monitoring of any hazard to determine its potential, origin, characteristics and behaviour.

مواد خطرناك

شامل هرگونه مواد قابل اشتعال، انفجار، خوراننده، راديواكتيو، سمي يا تركيبات آنها كه نياز به مراقبت و تدابير خاص براي برخورد با آنها دارد. معمولاً اين مواد براي سلامت عمومي، ايمني و محيط خطرناك هستند.

Hazardous Material (HazMat)

Any material which is explosive, flammable, poisonous, corrosive, reactive, or radioactive (or any combination), and requires special care in handling because of the hazards posed to public health, safety, and/or the environment.

HazMat: The common acronym for «hazardous materials.”

فرمانده‌ی حادثه

فردي است كه مسئوليت كليه‌ی فعاليت‌هاي مرتبط با پاسخ به حادثه را به‌عهده دارد. اين فعاليت‌ها شامل توسعه‌ی استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها و مديريت منابع است. فرمانده مسئوليت و اختيار كليه‌ی اقدامات مرتبط با مديريت و پاسخ به حادثه را داشته و اولين جايگاهي است كه فعال مي‌شود.

Incident Commander (IC)

The individual responsible for all incident activities, including the development of strategies and tactics and the ordering and the release of resources. The IC has overall authority and responsibility for conducting incident operations and is responsible for the management of all incident operations at the incident site. (NIMS)

 

مركز فرماندهي بيمارستاني

مكاني از قبل تعيين شده كه آمادگي لازم براي هدايت و هماهنگي در تأمين و توزيع منابع، گردش اطلاعات و ارائه‌ی پاسخي مناسب به هرگونه حادثه يا شرايط اورژانسي را داشته باشد.

Hospital Command Center (HCC)

A designated location in the hospital prepared to convene and coordinate response activities, resources, and information during an emergency or disaster.

 

سامانه‌ی فرماندهي حوادث بیمارستاني

سيستمی مديريتي كه متشكل از يك ساختار سازماني منعطف و اصول مديريتي مبتني بر زمان‌هاي بررسي شده است. اين سيستم شامل تعيين مسئوليت‌ها، كانال‌هاي ارتباطي و استفاده از زبان و اصطلاحات واحد به‌منظور بهبود ارتباطات داخلي و خارجي و تلفيق با ساير سازمان‌هاي درگير در پاسخ به حوادث و فوريت‌هاست.

پست فرماندهي حادثه

مكاني در نزديكي محل حادثه كه به‌منظور مديريت حادثه و هدايت عمليات پاسخ، راه‌اندازي و استفاده مي‌شود. در اين مكان براي نمايندگان كليه‌ی سازمان‌هاي درگير فضاي مناسب وجود داشته و قابل استفاده است. محل اين پست به‌وسيله‌ی فرمانده‌ی حادثه تعيين مي‌شود. پست فرماندهي و مركز هدايت عمليات در يك ساختمان قرار مي‌گيرند ولي پرسنل و روش‌هاي كار فيزيكي و عملكردي از يكديگر مجزا می‌باشند.

Incident Command Post (ICP)

A facility established close to the incident scene (or elsewhere for a diffuse incident or one with multiple scenes), which serves as a base location for managing «field operations” – all activities within the defined scope of the «incident.” Located within the ICP are designated representatives of the major response agencies for that incident, filling designated positions in the incident management team. The ICP location is designated by the Incident

Commander. If the ICP and EOC are co-located in the same building, their personnel and procedures should remain physically separated and functionally distinct.

سامانه‌ی فرماندهي حادثه

يك ساختار مديريتي استاندارد در صحنه‌ی حادثه كه به‌طور خاص به‌منظور ارائه‌ی پاسخي تلفيقي و مؤثر به حوادث پيچيده طراحي شده است. اين سامانه تلفيقي از تسهيلات، تجهيزات، پرسنل و روش‌هاي كاري و ارتباطي در يك ساختار سازماني واحد است كه به‌منظور كمك به مديريت منابع در جريان حوادث تدوين شده است.

كاهش خسارات

اقدامات ساختاري و غيرساختاري كه براي محدودسازي آثار ناگوار مخاطره‌هاي طبيعي، تخريب زيست محيطي و مخاطره‌هاي فناوري زاد اجرا مي‌شوند.

Mitigation

Structural and non-structural measures undertaken to limit the adverse impact of natural hazards, environmental degradation and technological hazards.

حوادث پرتلفات

حوادثي كه منجر به مصدوميت تعداد زيادي انسان شده و منابع موجود قادر به تأمين نياز جامعه‌ی آسيب‌ديده نيست.

Mass casualty incident (MCI)

A casualty-creating hazard incident in which the available organizational and medical resources (both «first” and «second response”), or their management systems, are severely challenged or become insufficient to adequately meet the medical needs of the affected population. Insufficientanagement, response, or support capability or capacity can result in increased morbidity and mortality among the impacted population. «Mass casualty” equates to a «disaster,” whereas «multiple casualty incident” equates to an «emergency.”

مخاطره‌هاي طبيعي

فرایندها يا پديده‌هاي طبيعي كه در بيوسفر روي مي‌دهند و مي‌توانند حادثه‌ی‌ آسيب‌زايي را به‌دنبال داشته باشند. مخاطره‌هاي طبيعي با توجه به منشأ خود طبقه‌بندي مي‌شوند: زميني، آب و هوايي يا زيستي. حوادث مخاطره‌زا مي‌توانند از لحاظ بزرگي و وسعت، شدت، فراواني، مدت، گستره و حيطه، سرعت شروع و پراكندگي فضايي و فاصله‌بندي زماني متفاوت باشند.

Natural hazards

Natural processes or phenomena occurring in the biosphere that may constitute a damaging event. Natural hazards can be classified by origin namely: geological, hydrometeorological or biological. Hazardous events can vary in magnitude or intensity, frequency, duration, area of extent, speed of onset, spatial dispersion and temporal spacing.

آمادگي

فعاليت‌ها و اقداماتي كه پيشاپيش براي اطمينان از پاسخ مؤثر به اثرات مخاطرات انجام   مي‌گيرند و شامل صدور هشدار اوليه‌ی به‌موقع و مؤثر و تخليه‌ی موقت مردم و دارايي‌ها از منطقه‌ی در معرض خطر مي‌باشند.

Preparedness

Activities and measures taken in advance to ensure effective response to the impact of hazards, including the issuance of timely and effective early warnings and the temporary evacuation of people and property from threatened locations.

پيشگيري

عبارت است از فعاليت‌هايي كه براي اجتناب كامل از وقوع آثار ناگوار مخاطرات انجام مي‌گيرند و روش‌هايي كه براي به‌حداقل رسيدن بلاياي محيطي، فناوري‌زاد و زيستي مرتبط به‌كار گرفته مي‌شوند.

بسته به قابليت اجراي فني و اجتماعي و ملاحظات هزينه/فايده، سرمايه‌گذاري بر اقدامات پيشگيرانه، در مناطقي كه مكرراً تحت‌تأثير بلايا هستند، توجيه مناسب خواهد داشت. در زمينه‌ی آگاهي و آموزش‌هاي عمومي مرتبط با كاهش خطر بلا، تغيير نگرش و رفتار منجر به توسعه «فرهنگ پيشگيري» مي‌شود.

Prevention

Activities to provide outright avoidance of the adverse impact of hazards and means to minimize related environmental, technological and biological disasters.

Depending on social and technical feasibility and cost/benefit considerations, investing in preventive measures is justified in areas frequently affected by disasters. In the context of public awareness and education, related to disaster risk reduction changing attitudes and behavior contribute to promoting a «culture of prevention".

آگاهي عمومي

فرایند آگاه‌سازي جمعيت عمومي است كه منجر به ارتقاء سطح شناخت از خطرها و عملكرد مناسب براي كاهش مواجهه با مخاطره‌ها مي‌شود. اين امر به‌خصوص براي مقامات عمومي در اجراي كامل مسئوليت‌هايشان در حفظ جان و اموال در صورت وقوع يك بلا، حائز اهميت است.

فعاليت‌هاي آگاهي عمومي، تغيير رفتار به سوي فرهنگ كاهش خطر را تشويق مي‌كند. اين فعاليت‌ها عبارتند از: اطلاعات عمومي، انتشار، آموزش، اطلاع‌رساني از طريق راديو و تلويزيون، رسانه‌هاي چاپي و هم‌چنين ايجاد مراكز و شبكه‌هاي اطلاعاتي و فعاليت‌هاي اجتماعي و مشاركتي.

Public awareness

The processes of informing the general population, increasing levels of consciousness about risks and how people can act to reduce their exposure to hazards. This is particularly important for public officials in fulfilling their responsibilities to save lives and property in the event of a disaster.

Public awareness activities foster changes in behaviour leading towards a culture of risk reduction. This involves public information, dissemination, education, radio or television broadcasts, use of printed media, as well as, the establishment of information centres and networks and community and participation actions.

بازيابي

تصميمات و اقداماتي است كه پس از يك بلا براي بازگرداندن يا بهبود شرايط زندگي جامعه‌ی آسيب‌ديده به وضعيت قبل از بلا انجام مي‌گيرد، ضمن اين‌كه تطبيق‌هاي لازم براي كاهش خطر بلا نيز تشويق و تسهيل مي‌شوند.

بازيابي (توانبخشي و بازسازي) فرصت توسعه و به‌كارگيري اقدامات كاهش خطر بلا را فراهم مي‌كنند.

Recovery

Decisions and actions taken after a disaster with a view to restoring or improving the pre-disaster living conditions of the stricken community, while encouraging and facilitating necessary adjustments to reduce disaster risk.

Recovery (rehabilitation and reconstruction) affords an opportunity to develop and apply disaster risk reduction measures.

پاسخ/امداد

عبارت است از تأمين كمك‌رساني يا انجام مداخلات حين يا بلافاصله بعد از يك بلا به‌منظور حفظ جان‌ها و نيازهاي حداقل و پايه‌ا‌ی مردم آسيب‌ديده. پاسخ/امداد مي‌تواند فوري، كوتاه‌مدت يا طول كشيده باشد.

Relief / response

The provision of assistance or intervention during or immediately after a disaster to meet the life preservation and basic subsistence needs of those people affected. It can be of an immediate, shortterm, or protracted duration.

تاب‌آوري/ تاب‌آور

ظرفيت سازگاري يك سامانه، جامعه يا اجتماع در معرض مخاطرات براي دستيابي و حفظ سطح قابل قبول عملكردي و ساختاري، از طريق مقاومت و تغيير است. تاب‌آوري براساس توان سامانه‌ی اجتماعي در سازماندهي خود براي افزايش ظرفيت فراگيري از بلاياي قبلي تعيين مي‌شود. هدف اين فراگيري حفاظت بهتر در آينده و ارتقاء اقدامات كاهش خطر است.

Resilience / resilient

The capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level of functioning and structure. This is determined by the degree to which the social system is capable of organizing itself to increase its capacity for learning from past disasters for better future protection and to improve risk reduction measures.

خطر

عبارت است از احتمال وقوع پيامدهاي سوء يا آسيب‌هاي قابل پیش‌بينی (شامل مرگ، جراحات، از دست دادن اموال، آسيب به وضعيت معيشت، اقتصاد ازهم‌گسيخته يا محيط تخريب شده) كه ناشي از تعامل مخاطره‌هاي طبيعي و ساخته‌ی دست بشر و شرايط آسيب‌پذيري مي‌باشد.

به‌طور معمول و قراردادي، خطر با فرمول زير بيان مي‌شود:

آسيب‌پذيري × مخاطره= خطر

برخي رشته‌ها مفهوم مواجهه را نيز براي اشاره به جنبه‌هاي فيزيكي آسيب‌پذيري لحاظ مي‌كنند. فراتر از احتمال آسيب فيزيكي، اين نكته بسيار حائز اهميت است كه خطر بخش جدانشدني يك سامانه‌ی اجتماعي است يا مي‌تواند در آن ايجاد شود. توجه به زمينه‌ی اجتماعي كه خطر در آن رخ مي‌دهد بسيار مهم است و هم‌چنين توجه به اينكه مردم الزاماً درك مشتركي از خطر و علل زمينه‌اي آن ندارند.

Risk

The probability of harmful consequences, or expected losses (deaths, injuries, property, livelihoods, economic activity disrupted or environment damaged) resulting from interactions between natural or human-induced hazards and vulnerable conditions.

Conventionally risk is expressed by the notation Risk = Hazards x Vulnerability. Some disciplines also include the concept of exposure to refer particularly to the physical aspects of vulnerability. Beyond expressing a possibility of physical harm, it is crucial to recognize that risks are inherent or can be created or exist within social systems. It is important to consider the social contexts in which risks occur and that people therefore do not necessarily share the same perceptions of risk and their underlying causes.

ارزيابي/ تحليل خطر

روش‌شناسي تعيين ماهيت و گستره‌ی خطر است. ارزيابي/تحليل خطر براساس تحليل مخاطره‌هاي بالقوه و ارزيابي وضعيت موجود آسيب‌پذيري كه مي‌توانند مردم، اموال، شيوه‌ی معيشت و محيط آنان را در معرض خطر يا آسيب بالقوه قرار دهند، انجام مي‌گيرد.

فرایند ارزيابي خطر براساس مرور جنبه‌هاي فني مخاطره‌ها مانند محل، شدت، فراواني و احتمال بروز و هم‌چنين تحليل ابعاد فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي آسيب‌پذيري و مواجهه انجام مي‌گيرد. در اين فرایند به توانايي انطباق متناسب با سناريوهاي مختلف خطر توجه ويژه مي‌شود.

Risk assessment/analysis

A methodology to determine the nature and extent of risk by analysing potential hazards and evaluating existing conditions of vulnerability that could pose a potential threat or harm to people, property, livelihoods and the environment on which they depend.

The process of conducting a risk assessment is based on a review of both the technical features of hazards such as their location, intensity, frequency and probability; and also the analysis of the physical, social, economic and environmental dimensions of vulnerability and exposure, while taking particular account of the coping capabilities pertinent to the risk scenarios.

اقدامات ساختاري/غيرساختاري

اقدامات ساختاري به هر ساخت فيزيكي كه منجر به كاهش يا پيشگيري از اثرات ممكن مخاطرات شود اطلاق مي‌گردد و شامل اقدامات مهندسي و ساختِ ساختارها و زيرساختارهاي مقاوم و محافظ در برابر مخاطره است. اقدامات غيرساختاري به سياست‌ها، آگاهي، توسعه‌ی دانش، تعهد عمومي، و روش‌ها و تمرين‌هاي عملياتي، شامل مكانيسم‌هاي مشاركتي و تأمين اطلاعات، اطلاق مي‌شود كه مي‌توانند خطر و پيامدهاي آن‌را بكاهند.

Structural/non-structural measures

Structural measures refer to any physical construction to reduce or avoid possible impacts of hazards, which include engineering measures and construction of hazard-resistant and protective structures and infrastructure. Non-structural measures refer to policies, awareness, knowledge development, public commitment, and methods and operating practices, including participatory mechanisms and the provision of information, which can reduce risk and related impacts.

توسعه‌ی پايدار

توسعه‌اي كه نيازهاي فعلي جامعه را بدون به خطر انداختن توانايي نسل‌هاي آينده در تأمين نيازهايشان برآورده مي‌كند. اين امر شامل دو نكته‌ی اساسي است: مفهوم «نيازها»، به‌خصوص نيازهاي اساسي جوامع فقير كه مي‌بايست در اولويت قرار گيرند، و مفهوم «محدوديت‌هاي تحميل شده»، توسط فناوري و سازمان‌هاي اجتماعي، به توان محيط براي تأمين نيازهاي فعلي و آينده.

اساس توسعه‌ی پايدار، توسعه‌ی اجتماعي/فرهنگي، ثبات و آداب سياسي، رشد اقتصادي و محافظت از بوم‌سازگان است كه همگي با كاهش خطر بلا در ارتباط هستند.

Sustainable development

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: the concept of «needs", in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and the future needs. (Brundtland Commission, 1987).

Sustainable development is based on socio-cultural development, political stability and decorum, economic growth and ecosystem protection, which all relate to disaster risk reduction.

مخاطره‌هاي فناوري‌زاد

خطري كه از حوادث فناوري‌زاد يا صنعتي، فرایندهاي خطرناك، نقص زيرساختارها يا برخي فعاليت‌هاي انساني ناشي مي‌شود و ممكن است منجر به تلفات جاني، ايجاد جراحت، خسارت به دارايي، ازهم‌گسيختگي اجتماعي و اقتصادي يا تخريب زيست‌محيطي شود.

چند مثال: آلودگي صنعتي، فعاليت‌هاي هسته‌اي و راديواكتيو، زباله‌هاي سمي، شكست سد، حوادث حمل‌ونقل، صنعتي يا فناوري‌زاد (انفجار، آتش‌سوزي، نشت).

Technological hazards

Danger originating from technological or industrial accidents, dangerous procedures, infrastructure failures or certain human activities, which may cause the loss of life or injury, property damage, social and economic disruption or environmental degradation.

Some examples: industrial pollution, nuclear activities and radioactivity, toxic wastes, dam failures; transport, industrial or technological accidents (explosions, fires, spills).

آسيب‌پذيري

شرايطي كه باعث افزايش تأثير‌پذيري يك جامعه در برابر اثرات مخاطرات مي‌شوند. اين شرايط توسط عوامل فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي يا برخي فرایندها تعيين مي‌گردند.

براي فاكتورهاي مثبتي كه باعث افزايش توانايي مردم براي سازگاري با مخاطرات مي‌شوند، تعريف «ظرفيت» را ملاحظه كنيد.  

Vulnerability

The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes, which increase the susceptibility of a community to the impact of hazards.

For positive factors, which increase the ability of people to cope with hazards, see definition of capacity.

منبع:

آمادگي بيمارستاني درحوادث و بلايا: برنامه‌ی كشوري/ تأليف: دكتر حميدرضا خانكه و همكاران

کپی با ذکر منبع وبسایت جامع سلامت در حوادث و بلایا مجاز می باشد.

ماژول تاریخ انگلیسی,تبلیغات در گوگل,طراحی سایت خبری,طراحی سایت رایگان,سایت های آماده,قیمت طراحی سایت حرفه ای,ماژول ساعت جوملا 3,طراحی اپلیکیشن اندروید,طراحی سايت با جوملا,آموزش طراحی وب سایت,قیمت تبلیغات گوگل,طراحی سایت ارزان,ماژول تاریخ شمسی,پرکلراتیلن,ساعت برای جوملا,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی لوگو,طراحی سایت مذهبی,طراحی کاتالوگ,طراحی سایت ارزان,آموزش جوملا,طراحی اپلیکیشن موبایل,تبلیغات در سایت گوگل,طراحی کارت ویزیت,بشکه پرکلرواتیلن,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت در 24 ساعت,ماژول تاریخ جوملا,طراحی سايت با جوملا,طراحی سایت املاک,طراحی سایت صنعتی,طراحی سایت 24 ساعته,طراحی وب سایت حرفه ای,طراحی اپلیکیشن,ماژول تاریخ ایرانی,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,طراحی سایت فوری,ساعت متحرک جوملا,آموزش طراحی سایت,وب سایت ارزان,تبلیغات گوگل,xvhpd shdj,پرکلر اتیلن,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی سایت حرفه ای,تبلیغات گوگل,پرکلرواتیلن,طراحی سایت مداحی,طراحی کاتالوگ حرفه ای,قیمت طراحی سایت,طراحی سایت شخصی,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,سایت آماده,طراحی سایت خبرگزاری,تبلیغ گوگل,قیمت طراحی وب سایت,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,طراحی سایت فروشگاهی,ماژول ساعت برای جوملا,نمونه طراحی کاتالوگ,گوگل ادوردز,ماژول تاریخ عربی,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,